Управління даними сайтом https://www.ardo.pro (далі – Веб-Сайт) і онлайн-курсами, що розміщені на веб-сайті здійснюється Овчинніковою Єлизаветою Олександрівною, що діє на підставі державної реєстрації № 2010350000000015384 від 14.07.2021, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України (далі -Виконавець).

Перед використанням Веб-сайту, будь ласка, уважно ознайомтесь зі змістом цього Публічного договору, зокрема щодо умов звільнення чи обмеження відповідальності та оберіть прийняти ці умови чи ні.

Ви не можете будь-яким чином використовувати Веб-сайт, якщо ви не прочитали та не прийняли всі умови цього Публічного договору, Політики конфіденційності (https://www.ardo.pro/privacy_policy ) та їх Додатків. Будь-які конклюдентні дії Користувача, Замовника, щодо використання Веб-сайту або заповнення Заявки та інші подібні дії трактується як прийняття усіх умов Публічного договору, Політики конфіденційності ( https://www.ardo.pro/privacy_policy ) та їх Додатків (Далі- Документи).


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України Фізична особа-підприємець Овчиннікова Єлизавета Олександрівна, код ЄДРПУ 3459707200 (далі – Виконавець), що діє на підставі державної реєстрації № ХХХ від дд.мм.рррр оголошує Публічну оферту (далі – Договір) про надання інформаційно-консультаційних послуг.

1.2. Виконавець, діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицію до фізичних осіб як надавач послуг та бере на себе зобов'язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) Публічний договір, надати послуги.

1.3. Виконавець залишає за СОБОЮ право вносити зміни в дійсний Договір та його Додатки, в зв'язку з чим, Замовник зобов'язується перед отриманням Послуг ознайомитися з Актуальною версією Договору, Додатків та іншою інформацією.

1.4. Даний Договір та його Додатки є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент її акцептування.


РОЗДІЛ 2. ТЕРМІНОЛОГІЯ


2.1. У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

2.1.1. Сайт (Веб-сайт) – інтернет-ресурс Виконавця, розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://www.ardo.pro. Виконавець має всі права на Сайт та будь-які матеріали, які розміщені на сайті, в тому числі, але не виключно : текст, графічні елементи, фотографії, рецепти, елементи дизайну, зображення, відеоматеріали.

2.1.2. Користувач – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, яка використовує Сайт з допомогою мережі Інтернет.

2.1.3. Інформаційно-консультаційні-послуги – це дії Виконавця із надання доступу Замовнику до онлайн-курсу та надання зворотнього зв'язку, згідно обраного тарифу.

2.1.4. Фінансовий агент – це компанія, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 593 від 02.07.2015р.; ліцензія НБУ на здійснення переказів національної валюти без відкриття рахунків № 35 від 31.12.2015р.), що надає сервіс Інтернет-платежів, який інтегрований або не інтегрований в функціонал Сайту для оплати Користувачами послуг, що надаються Виконавцем.

2.1.5. Замовник – це клієнт, який здійснив оплату послуг Виконавця.

2.1.6.Онлайн-курс (курс) – це комплекс інформаційних матеріалів, що можуть містити відеоматеріали, домашні завдання, чат-підтримку, лекції, перевірку домашнього завдання, зображення, приклади декорування, рецепти, фотографії, презентації, тех. карти, чек-листи.

2.1.7. Заявка – це заповнення спеціальної реєстраційної форми Замовником з метою придбання курсу.

2.1.8. Договір -це публічна оферта Виконавця у редакції чинній на момент її акцепту, що розміщена за посиланням: ХХХ.

2.1.9. Треті особи – фізичні особи, індивідуальні підприємці і юридичні особи, що не є Сторонами цього Договору.

2.2. Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.


РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, а Замовник зобов'язується прийняти їх та оплатити у відповідності до умов цього Договору та його додатків.

3.2. Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Сайті різні варіації комплексу інформаційних-консультаційних послуг (курсів), які можуть відрізнятися за обсягом, наповненню, строком і вартістю. Актуальні і доступні для замовлення курси, їх варіації, формати, вартість розміщені на Сайті.

3.3. Користувач за допомогою функціоналу сайту може залишити Заявку на отримання певного виду інформаційно-консультаційних послуг (курсу).

3.4. За надані послуги Замовник сплачує Виконавцю винагороду в розмірі вартості обраного курсу(курсів).


РОЗДІЛ 4. УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ


4.1. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є факт формування заявки Сайті Замовника або оплати послуг Замовника.

4.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та інших Документів, вартістю послуг та усіх додатків, які є невід'ємними частинами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати даний Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.


РОЗДІЛ 5. ПОЧАТОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


5.1. Послуги за цим договором надаються дистанційно, а початок надання послуг є надання Виконавцем доступу Замовнику до онлайн-курсу, після здійснення повної або часткової оплати обраного онлайн-курсу.

5.2. Послуги вважаються наданими в повному обсязі Виконавцем Замовнику, після відкриття доступу до всіх інформаційних матеріалів курсу, а саме отримання листа від Виконавця з інформацією про логін і пароль або посиланням, що відкриває доступ до курсу в повному обсязі.

5.3. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами з власної вини.


РОЗДІЛ 6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ


6.1. Вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором, становить загальну суму коштів, сплачених Замовником за послуги Виконавця.

6.2. Вартість послуг визначається Виконавцем відповідно до прайсу, встановленого на момент замовлення (ПОСИЛАННЯ) виходячи з обраного Замовником курсу, умов, акційних пропозицій. Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

6.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі.

Безготівкова форма оплати здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Виконавця з використанням фінансового агенту або без такого використання.

6.4. Днем виконання зобов'язань Замовника по сплаті вартості послуг (курсу) вважається день надходження повної вартості замовлених послуг на поточний рахунок Виконавця.

6.5. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення, вказується на Сайті або повідомляється користувачу у особисті повідомлення, після формування заявки і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.


РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ


7.1. Надання Послуг Замовнику не супроводжується складанням акту приймання-передачі надних послуг.

7.2. Надання Послуг в рамках цього Договору підтверджується фактом споживання Замовником наданих йому Послуг.

7.3. Фактом споживання є можливість такого споживання, а саме отримання Замовником посилання на доступ до курсу.


РОЗДІЛ 8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії, відсутність зв'язку з серверами, громадянських заворушення, безладів та (або) збою роботи комп'ютерної мережі і так далі, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні і невідворотно.

8.2. Виконавець не бере на себе відповідальність за неспівпадіння очікувань Замовника із результатами надання послуг.

8.3. Відповідальність Виконавця обмежена розміром отриманої винагороди за надані послуги з приводу якої виникає спірна ситуація або претензія зі сторони Замовника.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які непрямі чи наслідкові збитки або шкоду, понесені Вами, незалежно від того, яким чином вони виникли.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку втрату прибутку, очікуваної економії, ділової можливості, репутації, незалежно від того, чи є вони прямими чи непрямими і чи можна їх передбачити.

8.6. Курс надається «як є» і «по мірі доступності», і, зокрема, Виконавець не дає жодних гарантій чи запевнень в тому, що:

  • використання курсу, а також його наповнення буде відповідати відповідатиме вимогам Замовника;

  • курс буде завжди доступний;

  • курс для Замовника буде прибутковим, його перегляд та ознайомлення з ним буде безперебійним, своєчасним або безпомилковим;

  • будь-які дефекти в роботі або функціональності платформи, де розміщено курс, будуть негайно виправлені.


РОЗДІЛ 9. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


9.1. Виконавець зобов'язується:

9.1.1. надати послуги, що були замовлені та оплачені Замовником;

9.1.2. здійснювати перевірку домашнього завдання та надавати зворотній зв'язок Замовнику, якщо такі положення передбачені обраним і сплаченим Замовником курсом;

9.1.3. Видати сертифікат про проходження курсу у разі виконання 100% домашніх завдань;

9.1.4. зберігати в таємниці та не розголошувати будь-яку особисту, конфіденційну інформацію, що отримана від Замовника при укладенні та виконанні своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до Політики конфіденційності( https://www.ardo.pro/privacy_policy )

9.1.5. виконувати законодавчі приписи, щодо обробки, передачі і захисту персональних даних користувачів і Замовників.

9.2. Замовник зобов'язується:

9.2.1. Прийняти та оплатити послуги Виконавця;

9.2.2. Постійно та неухильно дотримуватися умов цього Договору;

9.2.3. зберігати в таємниці та не розголошувати будь-яку особисту, конфіденційну інформацію, що отримана від Замовника при укладенні та виконанні своїх зобов'язань за цим Договором та не передавати її третім особам;

9.2.4. Не відтворювати, не повторювати будь-яким чином, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях будь-які матеріали курсу, а також інформацію, яка стала доступна на сайті або в будь-яких інших джерелах, що були надані Виконавцем;

9.2.5. не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання.

9.3. Виконавець має право:

9.3.1. проводити технологічні перерви доступності курсу, сайту, які розглядаються як використання їх в штатному режимі й не є підставою для перерахунку оплаченої Замовником винагороди. Технологічні перерви можуть проводитися, зокрема для відновлення функціональності або покращення курсу, сайту;

9.3.2. оновлювати зміст, функціональні можливості сайту, курсу, а також інтерфейс користувача у будь-який час на свій власний розсуд. Виконавець не несе перед Замовником відповідальності за модифікацію сайту, курсу (що не зменшує об'єм курсу);

9.3.3. призупинити, припинити, відкликати або обмежити права Замовника на використання курсу у будь-який час без штрафних санкцій з метою захисту своїх законних ділових інтересів;

9.3.4. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього узгодження з Замовником або будь-якого іншого повідомлення;

9.3.5. залучати третіх осіб для адміністрування сайту або для виконання своїх зобов'язань за цим Договором;

9.3.6. в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбачених цим Договором;

9.3.7. отримати повну оплату послуг від Замовника.

9.4. Замовник має право:

9.4.1. відмовитися від послуг та повернути кошти у строк, що не перевищує 7 календарних днів від дня здійснення покупки;

9.4.2. отримати сертифікат при повному виконанні домашнього завдання курсу;

9.4.3. отримати доступ до курсу, який був оплачений у повному обсязі;

9.4.4. отримати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання Послуг, передбачених Договором.


РОЗДІЛ 10. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ


10.1. Відмова від послуг та повернення коштів, що були сплачені Замовнику у повному обсязі можлива лише у строк, що не перевищує 7 днів від дня оплати 100% курсу.

10.2. Заява про повернення коштів повинна подаватися Замовником Виконавцю у письмовому вигляді із особистим підписом та датою на електронну пошту Виконавця – ovchynnikovartem@gmail.com.

10.3. Для здійснення повернення необхідно вказати в заяві наступні дані: ФІО, email(вказаний при замовленні), назва послуги (онлайн-курсу), дату оплати, інформацію про платіж та підтвердження оплати (квитанція), а також причину відмови від послуг.

10.4. Повернення коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання заяви про повернення від Замовника.

10.5. Замовнику повертається розмір сплачених коштів, але за вирахуванням витрат Виконавця, що можуть включати наступні (перелік не вичерпний) : банківська комісія, податки, оплату послуг фінансового агенту та інше.


РОЗДІЛ 11. ДІЯ ДОГОВОРУ


11.1. Договір між сторонами припиняється у наступних випадках:

11.1.1. розірванням в односторонньому порядку Виконавцем, через порушення Замовником:

11.1.1.1. будь-яких інших умов цього договору або його Додатків. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

11.1.1.2. прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщення його курсів й складові їх матеріали. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника

11.1.1.3. порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, образу інших користувачів, замовників онлайн-курсу. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

11.1.1.4. умови цього Договору не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. Тобто, початок викладацької діяльності, консультування із теми курсу. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

11.1.2. повним виконанням зобов'язань сторонами або її неможливістю;

11.1.3. відмова від Договора за добровільною згодою сторін або за ініціативою однією зі сторін;

11.1.4. розірвання договору у судовому порядку;

11.1.5. дострокове розірвання Договору за ініціативою Замовника протягом 7 днів від дати покупки курсу.


РОЗДІЛ 12. ІНШІ УМОВИ


12.1. Виконавець на свій розсуд за проханням Замовника може замінити курс, модуль на інший тієї ж вартості або з доплатою.

12.2. Приймаючи умови цього Договору, Замовник надає згоду на отримання інформації про інші курси, послуги Виконавця на адресу, номер телефону, що були вказані ним в Заявці або при здійсненні замовлення. Ця згода діє незалежно від строку дії Договору і є безстроковою до відізвання. Замовник повідомлений, що може в будь-який момент відмовитися від цієї згоди, шляхом звернення до Виконавця в письмовій формі на адресу електронної пошти: ovchynnikovartem@gmail.com

12.3. Сторони погодили, що у разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним.

12.4. Текст оферти викладено українською мовою.

12.5. Місцем укладання цього Договору є місце знаходження Виконавця.

12.6. У випадках не передбаченим цим договором Сторони керуються законодавством України.

12.7. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 календарних днів, після того як одна сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності, тоді спір вирішується в судовому порядку за законодавством України підвідомчості та підсудності на території України.

12.8. Після укладення цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, які стосуються цього Договору, втрачають силу.

12.9. Цей Договір укладено українською мовою.


РОЗДІЛ 13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ОВЧИННІКОВА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА

КОД ЗА ЄДРПУ 3459707200

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК: UA893052990000026008050030542

МФО: 351533, назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК: UA883220010000026008310076390

МФО: 322001, назва банку: АТ "Універсал Банк"


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИКОНАВЦЯ:

Вулиця Січових Стрільців, 143, Дніпро,

Дніпропетровська область, 49069


Публічний договір (оферта) фізичної особи-підприємця

Овчиннікової Єлизавети Олександрівни
ПРЕАМБУЛА

Управління даними сайтом https://www.ardo.pro
(далі – Веб-Сайт) і онлайн-курсами, що розміщені
на веб-сайті здійснюється Овчинніковою
Єлизаветою Олександрівною, що діє на підставі
державної реєстрації № 2010350000000015384
від 14.07.2021, який зареєстрований і діє відповідно
до законодавства України (далі -Виконавець).

Перед використанням Веб-сайту, будь ласка,
уважно ознайомтесь зі змістом цього Публічного
договору, зокрема щодо умов звільнення чи
обмеження відповідальності та оберіть прийняти
ці умови чи ні.

Ви не можете будь-яким чином використовувати
Веб-сайт, якщо ви не прочитали та не прийняли всі
умови цього Публічного договору, Політики
конфіденційності ( https://www.ardo.pro/privacy_policy) та їх Додатків. Будь-які конклюдентні дії Користувача,
Замовника, щодо використання Веб-сайту або
заповнення Заявки та інші подібні дії трактується як
прийняття усіх умов Публічного договору, Політики
конфіденційності ( https://www.ardo.pro/privacy_policy) та їх Додатків (Далі- Документи).


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України Фізична особа-підприємець Овчиннікова Єлизавета Олександрівна, код ЄДРПУ 3459707200 (далі – Виконавець), що діє на підставі державної реєстрації № ХХХ від дд.мм.рррр оголошує Публічну оферту (далі – Договір) про надання інформаційно-консультаційних послуг.

1.2. Виконавець, діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицію до фізичних осіб як надавач послуг та бере на себе зобов'язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) Публічний договір, надати послуги.

1.3. Виконавець залишає за СОБОЮ право вносити зміни в дійсний Договір та його Додатки, в зв'язку з чим, Замовник зобов'язується перед отриманням Послуг ознайомитися з Актуальною версією Договору, Додатків та іншою інформацією.

1.4. Даний Договір та його Додатки є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент її акцептування.


РОЗДІЛ 2. ТЕРМІНОЛОГІЯ


2.1. У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

2.1.1. Сайт (Веб-сайт) – інтернет-ресурс Виконавця, розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://www.ardo.pro. Виконавець має всі права на Сайт та будь-які матеріали, які розміщені на сайті, в тому числі, але не виключно : текст, графічні елементи, фотографії, рецепти, елементи дизайну, зображення, відеоматеріали.

2.1.2. Користувач – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, яка використовує Сайт з допомогою мережі Інтернет.

2.1.3. Інформаційно-консультаційні-послуги – це дії Виконавця із надання доступу Замовнику до онлайн-курсу та надання зворотнього зв'язку, згідно обраного тарифу.

2.1.4. Фінансовий агент – це компанія, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 593 від 02.07.2015р.; ліцензія НБУ на здійснення переказів національної валюти без відкриття рахунків № 35 від 31.12.2015р.), що надає сервіс Інтернет-платежів, який інтегрований або не інтегрований в функціонал Сайту для оплати Користувачами послуг, що надаються Виконавцем.

2.1.5. Замовник – це клієнт, який здійснив оплату послуг Виконавця.

2.1.6.Онлайн-курс (курс) – це комплекс інформаційних матеріалів, що можуть містити відеоматеріали, домашні завдання, чат-підтримку, лекції, перевірку домашнього завдання, зображення, приклади декорування, рецепти, фотографії, презентації, тех. карти, чек-листи.

2.1.7. Заявка – це заповнення спеціальної реєстраційної форми Замовником з метою придбання курсу.

2.1.8. Договір -це публічна оферта Виконавця у редакції чинній на момент її акцепту, що розміщена за посиланням: ХХХ.

2.1.9. Треті особи – фізичні особи, індивідуальні підприємці і юридичні особи, що не є Сторонами цього Договору.

2.2. Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.


РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, а Замовник зобов'язується прийняти їх та оплатити у відповідності до умов цього Договору та його додатків.

3.2. Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Сайті різні варіації комплексу інформаційних-консультаційних послуг (курсів), які можуть відрізнятися за обсягом, наповненню, строком і вартістю. Актуальні і доступні для замовлення курси, їх варіації, формати, вартість розміщені на Сайті.

3.3. Користувач за допомогою функціоналу сайту може залишити Заявку на отримання певного виду інформаційно-консультаційних послуг (курсу).

3.4. За надані послуги Замовник сплачує Виконавцю винагороду в розмірі вартості обраного курсу(курсів).


РОЗДІЛ 4. УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ


4.1. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є факт формування заявки Сайті Замовника або оплати послуг Замовника.

4.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та інших Документів, вартістю послуг та усіх додатків, які є невід'ємними частинами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати даний Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.


РОЗДІЛ 5. ПОЧАТОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


5.1. Послуги за цим договором надаються дистанційно, а початок надання послуг є надання Виконавцем доступу Замовнику до онлайн-курсу, після здійснення повної або часткової оплати обраного онлайн-курсу.

5.2. Послуги вважаються наданими в повному обсязі Виконавцем Замовнику, після відкриття доступу до всіх інформаційних матеріалів курсу, а саме отримання листа від Виконавця з інформацією про логін і пароль або посиланням, що відкриває доступ до курсу в повному обсязі.

5.3. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами з власної вини.


РОЗДІЛ 6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ


6.1. Вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором, становить загальну суму коштів, сплачених Замовником за послуги Виконавця.

6.2. Вартість послуг визначається Виконавцем відповідно до прайсу, встановленого на момент замовлення ( ) виходячи з обраного Замовником курсу, умов, акційних пропозицій. Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

6.3. Оплата здійснюється в безготівковій формі.

Безготівкова форма оплати здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Виконавця з використанням фінансового агенту або без такого використання.

6.4. Днем виконання зобов'язань Замовника по сплаті вартості послуг (курсу) вважається день надходження повної вартості замовлених послуг на поточний рахунок Виконавця.

6.5. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення, вказується на Сайті або повідомляється користувачу у особисті повідомлення, після формування заявки і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.


РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ


7.1. Надання Послуг Замовнику не супроводжується складанням акту приймання-передачі надних послуг.

7.2. Надання Послуг в рамках цього Договору підтверджується фактом споживання Замовником наданих йому Послуг.

7.3. Фактом споживання є можливість такого споживання, а саме отримання Замовником посилання на доступ до курсу.


РОЗДІЛ 8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії, відсутність зв'язку з серверами, громадянських заворушення, безладів та (або) збою роботи комп'ютерної мережі і так далі, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні і невідворотно.

8.2. Виконавець не бере на себе відповідальність за неспівпадіння очікувань Замовника із результатами надання послуг.

8.3. Відповідальність Виконавця обмежена розміром отриманої винагороди за надані послуги з приводу якої виникає спірна ситуація або претензія зі сторони Замовника.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які непрямі чи наслідкові збитки або шкоду, понесені Вами, незалежно від того, яким чином вони виникли.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку втрату прибутку, очікуваної економії, ділової можливості, репутації, незалежно від того, чи є вони прямими чи непрямими і чи можна їх передбачити.

8.6. Курс надається «як є» і «по мірі доступності», і, зокрема, Виконавець не дає жодних гарантій чи запевнень в тому, що:

  • використання курсу, а також його наповнення буде відповідати відповідатиме вимогам Замовника;

  • курс буде завжди доступний;

  • курс для Замовника буде прибутковим, його перегляд та ознайомлення з ним буде безперебійним, своєчасним або безпомилковим;

  • будь-які дефекти в роботі або функціональності платформи, де розміщено курс, будуть негайно виправлені.


РОЗДІЛ 9. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


9.1. Виконавець зобов'язується:

9.1.1. надати послуги, що були замовлені та оплачені Замовником;

9.1.2. здійснювати перевірку домашнього завдання та надавати зворотній зв'язок Замовнику, якщо такі положення передбачені обраним і сплаченим Замовником курсом;

9.1.3. Видати сертифікат про проходження курсу у разі виконання 100% домашніх завдань;

9.1.4. зберігати в таємниці та не розголошувати будь-яку особисту, конфіденційну інформацію, що отримана від Замовника при укладенні та виконанні своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до Політики конфіденційності( https://www.ardo.pro/privacy_policy )

9.1.5. виконувати законодавчі приписи, щодо обробки, передачі і захисту персональних даних користувачів і Замовників.

9.2. Замовник зобов'язується:

9.2.1. Прийняти та оплатити послуги Виконавця;

9.2.2. Постійно та неухильно дотримуватися умов цього Договору;

9.2.3. зберігати в таємниці та не розголошувати будь-яку особисту, конфіденційну інформацію, що отримана від Замовника при укладенні та виконанні своїх зобов'язань за цим Договором та не передавати її третім особам;

9.2.4. Не відтворювати, не повторювати будь-яким чином, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях будь-які матеріали курсу, а також інформацію, яка стала доступна на сайті або в будь-яких інших джерелах, що були надані Виконавцем;

9.2.5. не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання.

9.3. Виконавець має право:

9.3.1. проводити технологічні перерви доступності курсу, сайту, які розглядаються як використання їх в штатному режимі й не є підставою для перерахунку оплаченої Замовником винагороди. Технологічні перерви можуть проводитися, зокрема для відновлення функціональності або покращення курсу, сайту;

9.3.2. оновлювати зміст, функціональні можливості сайту, курсу, а також інтерфейс користувача у будь-який час на свій власний розсуд. Виконавець не несе перед Замовником відповідальності за модифікацію сайту, курсу (що не зменшує об'єм курсу);

9.3.3. призупинити, припинити, відкликати або обмежити права Замовника на використання курсу у будь-який час без штрафних санкцій з метою захисту своїх законних ділових інтересів;

9.3.4. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього узгодження з Замовником або будь-якого іншого повідомлення;

9.3.5. залучати третіх осіб для адміністрування сайту або для виконання своїх зобов'язань за цим Договором;

9.3.6. в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбачених цим Договором;

9.3.7. отримати повну оплату послуг від Замовника.

9.4. Замовник має право:

9.4.1. відмовитися від послуг та повернути кошти у строк, що не перевищує 7 календарних днів від дня здійснення покупки;

9.4.2. отримати сертифікат при повному виконанні домашнього завдання курсу;

9.4.3. отримати доступ до курсу, який був оплачений у повному обсязі;

9.4.4. отримати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання Послуг, передбачених Договором.


РОЗДІЛ 10. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ


10.1. Відмова від послуг та повернення коштів, що були сплачені Замовнику у повному обсязі можлива лише у строк, що не перевищує 7 днів від дня оплати 100% курсу.

10.2. Заява про повернення коштів повинна подаватися Замовником Виконавцю у письмовому вигляді із особистим підписом та датою на електронну пошту Виконавця – ovchynnikovartem@gmail.com.

10.3. Для здійснення повернення необхідно вказати в заяві наступні дані: ФІО, email(вказаний при замовленні), назва послуги (онлайн-курсу), дату оплати, інформацію про платіж та підтвердження оплати (квитанція), а також причину відмови від послуг.

10.4. Повернення коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання заяви про повернення від Замовника.

10.5. Замовнику повертається розмір сплачених коштів, але за вирахуванням витрат Виконавця, що можуть включати наступні (перелік не вичерпний) : банківська комісія, податки, оплату послуг фінансового агенту та інше.


РОЗДІЛ 11. ДІЯ ДОГОВОРУ


11.1. Договір між сторонами припиняється у наступних випадках:

11.1.1. розірванням в односторонньому порядку Виконавцем, через порушення Замовником:

11.1.1.1. будь-яких інших умов цього договору або його Додатків. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

11.1.1.2. прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщення його курсів й складові їх матеріали. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника

11.1.1.3. порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, образу інших користувачів, замовників онлайн-курсу. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

11.1.1.4. умови цього Договору не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. Тобто, початок викладацької діяльності, консультування із теми курсу. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

11.1.2. повним виконанням зобов'язань сторонами або її неможливістю;

11.1.3. відмова від Договора за добровільною згодою сторін або за ініціативою однією зі сторін;

11.1.4. розірвання договору у судовому порядку;

11.1.5. дострокове розірвання Договору за ініціативою Замовника протягом 7 днів від дати покупки курсу.


РОЗДІЛ 12. ІНШІ УМОВИ


12.1. Виконавець на свій розсуд за проханням Замовника може замінити курс, модуль на інший тієї ж вартості або з доплатою.

12.2. Приймаючи умови цього Договору, Замовник надає згоду на отримання інформації про інші курси, послуги Виконавця на адресу, номер телефону, що були вказані ним в Заявці або при здійсненні замовлення. Ця згода діє незалежно від строку дії Договору і є безстроковою до відізвання. Замовник повідомлений, що може в будь-який момент відмовитися від цієї згоди, шляхом звернення до Виконавця в письмовій формі на адресу електронної пошти: ovchynnikovartem@gmail.com

12.3. Сторони погодили, що у разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним.

12.4. Текст оферти викладено українською мовою.

12.5. Місцем укладання цього Договору є місце знаходження Виконавця.

12.6. У випадках не передбаченим цим договором Сторони керуються законодавством України.

12.7. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 календарних днів, після того як одна сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності, тоді спір вирішується в судовому порядку за законодавством України підвідомчості та підсудності на території України.

12.8. Після укладення цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, які стосуються цього Договору, втрачають силу.

12.9. Цей Договір укладено українською мовою.


РОЗДІЛ 13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ОВЧИННІКОВА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА

КОД ЗА ЄДРПУ 3459707200

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК: UA893052990000026008050030542

МФО: 351533, назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК: UA883220010000026008310076390

МФО: 322001, назва банку: АТ "Універсал Банк"


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИКОНАВЦЯ:

Вулиця Січових Стрільців, 143, Дніпро,

Дніпропетровська область, 49069